MODE 2024 Textile Artwork

MODE 2024
WITH SAKURA KONDO (WATANABE TEXTILE)
1200MM X 1000MM
55000